Wednesday, April 6, 2011

           ॐ श्री गणेशाय नमः
   वक्रतुंड महाकाय , सूर्यकोटि समप्रभा |
   निर्विघ्नं कुरुम्देवा , सर्व्कार्येशु  सर्वदा ||


गुरु ब्रह्मा  गुरु विष्णु , गुरु देवो महेश्वर|
गुरु साक्षात् परम्ब्रह्मा , तस्मे श्री गुरुवे नमः||

No comments:

Post a Comment